هتل نگین افق نیایش

هتل نگین افق نیایش(مجری: شرکت عمران مارون)

بتن رده مقاومتی C50و C60

بتن نفوذ ناپذیر (آب بند)

بتن خود تراکم SCC

بتن اکسپوز ( نما)

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com