پروژه برجهای دوقلوی مخابرات

پروژه برجهای دوقلوی مخابرات (مجری: شرکت پرهون طرح)

بتن رده مقاومتی C35

بتن نفوذ ناپذیر (آب بند)

بتن خود تراکم SCC

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com