بازدید استاندارد

بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد تهران

 

- بازدید مدیرکل محترم اداره استاندارد تهران از بخشهای مختلف کارخانه در تیرماه ۱۳۹9

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com