پروژه ساختمان اداری بیمه ایران

پروژه ساختمان اداری بیمه ایران ( مجری: شرکت عمران مارون)

بتن رده مقاومتی C40

بتن خود تراکم SCC

150 متر لوله کشی ارتفاع

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com