بیمارستان پروفسور سمیعی

پروژه بیمارستان پروفسور سمیعی

بتن رده مقاومتی C30

بتن خود تراکم SCC

بتن سنگین با قابلیت جذب اشعه Xو آلفا

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com