بازدید استاندارد

بازدید مدیر کل محترم اداره استاندارد تهران از بخشهای مختلف کارخانه در تیر ماه1399 

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com