اجرای بتن سبک سازه ای با وزن مخصوص 1600-1550 کیلوگرم بر مترمکعب با رده مقاومتی C35

اجرای بتن سبک سازه ای با وزن مخصوص 1600-1550  کیلوگرم بر مترمکعب با رده مقاومتی C35

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com