واحد تحقیق وتوسعه شرکت پیشتاز بتن روز در راستای ایجاد فرصت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهرقدس، تمامی شرایط را برای انجام پروژه های تحقیقاتی فراهم کرده است تا با همکاری دانشجویان در این زمینه پایان نامه های کاربردی در دانشگاه و صنعت ارائه گردد. هدف این پایان نامه…

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com