بررسی اثر سیمان سرباره، میکروسیلیس و... بر بتن سبک

 

 

واحد تحقیق وتوسعه شرکت پیشتاز بتن روز در راستای ایجاد فرصت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهرقدس، تمامی شرایط را برای انجام پروژه های تحقیقاتی فراهم کرده است تا با همکاری دانشجویان در این زمینه پایان نامه های کاربردی در دانشگاه و صنعت ارائه گردد.

هدف این  پایان نامه ها

 1 بررسی اثر سیمان سرباره ای و خاکستر بادی بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن سبک

2بررسی اثر سیمان سرباره ای و میکروسیلیس بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن سبک

و بررسی اثر آن ها بر رئولوژی بتن و مقایسه و انتخاب بهترین طرح می  باشد.  

عکس های زیر حضور دانشجویان را با مشاوره دکتر میروحید حسینی، رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشتاز بتن روز، نشان می دهد.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com