تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به آزمایشات سیمان:

1. هم زن اتوماتیک ملات و خمیر سیمان

از این دستگاه جهت اختلاط ملات و سیمان به طور کاملا استاندارد و منطبق با ASTM C305 استفاده می شود. همچنین با توجه به تنظیمات دستگاه جهت ازمون های مختلف تحقیقاتی نیز به کار برده می شود

2. تعیین چگالی سیمان هیدرولیکی

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 7148 انجام می شود و از ملزومات آن بالن لوشاتولیه استاندارد، ترازو با دقت 0.01گرم و بنزین یا الکل می باشد. این شرکت تمامی امکانات جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این تست به صورت هفتگی جهت کنترل کیفیت سیمان های ورودی انجام می شود.

3. تعین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 11895 انجام می شود و از ملزومات آن دستگاه ویکات استاندارد، ظروف مدرج شیشه ای و ماله تخت می باشد. این شرکت امکانات کافی جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون بر روی تمامی سیمان های ورودی که نمونه گیری می شوند انجام می شود.

4. تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات

این آزمون برحسب استاندارد ISIRI 392انجام می شود و از ملزومات آن دستگاه ویکات استاندارد، اتاقک رطوبت و ظروف مدرج شیشه ای می باشد. این شرکت امکانات کافی جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون بر روی تمام سیمان های ورودیکه نمونه گیری می شوند انجام می گردد.

5. تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه بلین

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 390 انجام می شود و از ملزومات آن دستگاه بلین استاندارد، زمان سنج، مایع مخصوص بلین و کاغذ صافی می باشد که این شرکت امکانات کافی جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون به صورت دوره ای و ماهانه بر روی تمامی سیمان های ورودی انجام می شود.

6. تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیکی

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 393 انجام می شود و از ملزومات آن جک ملات شکن استاندارد، قالب استاندارد ملات، ترازو، مخلوط کن، ماسه استاندارد و کوبه می باشد. این شرکت امکانات کافی جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون به صورت دوره ای و ماهانه بر روی تمامی سیمان های ورودی انجام می گردد.

هم چنین تمامی آزمون های مربوط به بتن جهت کنترل کیفیت سیمان ورودی اعم از مقاومت فشاری بتن، روانی، درصد هوا بتن و غیره نیز به صورت کامل در این آزمایشگاه و به صورت دوره ای و هفتگی بر روی سیمان های ورودی نمونه گیری شده انجام می شود. دستگاه ها و استاندارد های مربوط به این آزمایشات در ادامه و در بخش آزمایشات بتن می آیند.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com