تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به آزمایشات سنگدانه:

1. تعیین مقدار هم ارز ماسه ای برای خاک ها و مصالح ریز دانه

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 1685 انجام می گردد و از ملزومات آن تکان دهنده مکانیکی، لوله شست و شو، مجموعه میله و وزنه، پیمانه اندازه گیری، کرنومتر، قیف ، الک ، استوانه مدرج و محلول استوک است. این شرکت تجهیزات کامل برای انجام این آزمایش را دارا می باشد. این آزمایش به صورت روزانه و روی تمام ماسه های ورودی انجام می شود.

2. تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 11568 انجام می شود و از ملزومات آن گرم خانه، الک، ترازو و شیکر است. این شرکت تجهیزات کامل برای انجام این آزمایش را دارا می باشد. این آزمایش به صورت هفتگی بر روی سنگدانه های های ورودی انجام می شود.

3. آزمایش دانه های پولکی سوزنی

این آزمایش طبق استاندارد ISIRI 11269 انجام می شود و از ملزومات آن کولیس تناسبی و ترازو می باشد. این شرکت تمامی امکانات جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون به صورت دوره ای بر روی تمامی سنگدانه های ورودی انجام می شود.

4. آزمون دانه بندی سنگدانه ریز و درشت توسط الک

این آزمایش طبق استاندارد ISIRI 4977 انجام می شود. از ملزومات آن ترازو، شیکر مکانیکی، گرمخانه و الک های استاندارد می باشد. این شرکت تمامی امکانات جهت انجام این آزمون را دارا می باشد و این آزمون به صورت روزانه بر روی هر بار تحویلی انجام می شود.

5. آزمون وزن واحد و فضای خالی سنگدانه

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 4981 انجام می شود و از ملزومات آن ترازو و میله تراکم می باشد. این شرکت تمامی امکانات مورد نیاز این آزمایش را دارا می باشد و این آزمایش به صورت دوره ای انجام می شود.

6. آزمون تعیین وزن مخصوص انبوهی و جذب آب سنگدانه

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 4980 و ISIRI 4982 انجام می شود و از ملزومات آن پیکنومتر، ترازو، قالب و کوبه می باشد. این شرکت تمامی تجهیزات لازم جهت انجام این تست را دارا است و این تست به صورت دوره ای انجام می شود.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com