1. اندازه گیری چگالی خالص افزودنی های مایع

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 2930 و ISIRI 2646 انجام می شود و از ملزومات آن بالن پیکنومتر استاندارد و ترازو با دقت 0.01 گرم می باشد. این شرکت تمامی امکانات لازم برای انجام این آزمایش را دارا می باشد و این آزمون بر روی تمامی پالت های ورودی انجام می شود.

2. اندازه گیری مقدار ماده خشک ( درصد جامد)

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 2930 و ISIRI 8117-8 انجام می شود و از ملزومات آن سینی تبخیر، آون و ترازو با دقت 0.5 گرم است. این شرکت تمامی امکانات لازم برای انجام این آزمایش را دارا می باشد و این آزمون بر روی تمامی پالت های ورودی انجام می شود . 

لازم به ذکر است که طبق استاندارد های ISIRI 2930 و ISIRI 8117 آزمایشات زیادی جهت بررسی تاثیر افزودنی بر روی بتن وجود دارد اعم از بررسی میزان هوای ایجاد شده، بررسی تاثیر بر مقاوما فشاری، بررسی تاثیر بر گیرش سیمان و غیره که تمامی این آزمایشات نیز در این واحد انجام می گردد. که ازمایشات مربوط به سیمان قبل تر توضیح داده شد و آزمایشات مربوط به بتن در ادامه می آید.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com