1. تعیین وزن مخصوص بتن به روش وزنی

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 3821 انجام می شود و از ملزومات آن ترازو، کوبه ، پیمانه فولادی، چکش، بیلچه و غیره می باشد. این شرکت تمامی امکانات جهت انجام این آزمون را در اختیار دارد و این آزمون برای سنجش تاثیر سیمان و افزودنی   بر بتن نیز استفاده می شود.

2 . تعیین روانی به روش اسلامپ

این آزمون طبق استاندارد ISIRI 3203-2 انجام می شود و از ملزومات آن قالب مخروطی فلزی تو خالی، میله کوبه، قیف فلزی، پایه اسلامپ، بیلچه، خط کش و زمان سنج می باشد. این شرکت تمامی امکانات جهت انجام این تست را دارا است و از این آزمون بای سنجش تاثیر عوامل مختلف بر روانی بتن استفاده می کند. این آزمون به صورت روزانه بر روی انواع بتن ها انجام می شود.

3. تعیین مقدار هوای بتن تازه ( حجمی)

این آزمون بر حسب استاندارد ISIRI 3823 انجام می شود و از ملزومات آن هواسنج استاندارد، میله تراکم، بیلچه و غیره می باشد. این شرکت تمامی امکانات لازم جهت انجام این آزمون را داراست و دو هواسنج استاندارد در اختیار دارد. از این آزمون جهت سنجش میزان هوای بتن و تاثیر عوامل مختلف بر میزان هوای بتن استفاده می شود. این آزمون به صورت روزانه بر روی انواع مختلف بتن انجام می شود. 

4. نمونه گیری و تعیین مقاومت فشاری

این آزمون طبق استاندارد  ISIRI 3206 و ISIRI 3205 انجام می شود. از ملزومات این آزمون قالب های استاندارد، استخر آب استاندارد، کوبه ،دستگاه پرس استاندارد و غیره می باشد. این شرکت تمامی  تجهیزات مورد نیاز جهت نمونه برداری و تعیین مقاومت فشاری نمونه ها دارا می باشد. دستگاه مقاومت فشاری شرکت محصول BESMAK ترکیه است که در نوع خود جز بهترین جک های موجود می باشد. 

5. آزمایشات مربوط به بتن خود تراکم

آزمایشات مربوط به بتن خود تراکم شامل آزمایش قابلیت عبور ( حلقهJ)، آزمایش جعبه L و آزمایش قیف Vمی باشد که به ترتیب بر اساس استاندارد های ISIRI 11271، ISIRI 3203-10و ISIRI 3203-9 انجام می شوند.

حلقه J استاندارد، مخروط اسلامپ، صفحه پایه، میله تسطیح و غیره از ملزومات آزمون قابلیت عبور می باشد.

قیف Vشکل استاندارد با قابلیت باز شدن سریع در پایه آن، زمان سنج و ظرف نگه داری آزمونه از ملزومات آزمون قیفVمی باشد.

جعبه L شکل مطابق استاندارد، خط کش یا نوار اندازه گیری، سطح تراز و ظرف نگه داری نمونه از ملزومات آزمون جعبه Lمی باشد.

این شرکت تمامی امکانات مورد نیاز برای انجام تمام آزمون های مربوط به بتن خود تراکم را دارا می باشد و این آزمایشات بر روی نمونه های خود تراکم به صورت کامل انجام می گردد.

  

این آزمایشگاه تجهیزات دیگری نیز از قبیل چگش اشمیت را  برای سنجش غیر مخرب مقاومت بتن سخت شده دارا می باشد. هم چنین تجهیزات کامل جهت نمونه گیری مکعبی و استوانه ای در ابعاد مختلف را نیز دارا است و نمونه گیری از تمامی پروژه های خروجی شرکت انجام می گردد. این آزمایشگاه به دستگاه کپینگ جهت شکست نمونه های استوانه ای نیز مجهز است. و دمای تمامی نمونه ها با دماسنج های کالیبره و دیجیتالی اندازه گیری می شود. در زیر سایر تجهیزات موجود را مشاهده خواهید کرد.


این شرکت مجهز به واحد تحقیق و توسعه می باشد که از دو بخش آزمایشات سنگدانه و بتن سخت شده و آزمایشات مواد افزودنی و سیمان تشکیل شده است و در صدد تجهیز هر چه بیشتر این واحد ها جهت دستیابی به اهداف والاتر گام بر می دارد. در زیر بخش هایی از آزمایشگاه های پیشتاز بتن روز آمده است.

CONTACT WITH US

+880 1718 542 596

info@bdthemes.com